hydrostatic pressure illustration

hydrostatic pressure illustration